Podstawowe informacje

Praktyki zawodowe stanowią integralny element systemu kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki.

Zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych WSEI, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są zobowiązani do odbycia praktyki zawodowej, która trwa 160 godzin (np. 20 dni po 8 godzin dziennie).

STUDENCI STACJONARNI odbywają praktykę bądź ubiegają się o jej zaliczenie na podstawie zatrudnienia w okresie wakacyjnym po 4 semestrze (ponieważ odbywanie praktyki nie może kolidować z harmonogramem zajęć). Pełną dokumentację praktyk (wszystkie stosowne dokumenty są dostępne do pobrania na stronie) zatwierdzoną przez opiekuna merytorycznego WSEI należy składać u Pani Joanny Długiej. Tych z Was, którzy nie mogą odbyć praktyki we wskazanym terminie, prosimy o złożenie podania o indywidualny tryb odbywania praktyki (wraz z proponowanym harmonogramem).

STUDENCI NIESTACJONARNI odbywają praktykę bądź ubiegają się o jej zaliczenie na podstawie zatrudnienia w semestrze 5. Pełną dokumentację praktyk (wszystkie stosowne dokumenty są dostępne do pobrania na stronie) zatwierdzoną przez opiekuna merytorycznego WSEI lub wnioski o zaliczenie praktyki ze względu na wykonywaną pracę zawodową należy składać w pokoju u p. Joanny Długiej. Tych z Was, którzy nie mogą odbyć praktyki we wskazanym terminie, prosimy o złożenie podania o indywidualny tryb odbywania praktyki (wraz z proponowanym harmonogramem).


Ostateczną decyzję o zaliczeniu praktyki podejmuje Dziekan dr inż.  Zbigniew Handzel. Zaliczenie z praktyki wpisywane jest przez Dziekana do  karty egzaminacyjnej z 5 semestru studiów po ich złożeniu w dziekanacie po sesji zimowej z uzupełnionymi pozostałymi wpisami.

Ostateczny termin zaliczenia praktyk oraz sesji letniej w roku akademickim 2016/2017:

studia stacjonarne do 29 września 2017 r.

studia niestacjonarne do 29 września 2017 r.

Praktyka zawodowa musi być związana z kierunkiem studiów. Może być również wykorzystana do zbierania materiałów źródłowych (faktograficznych), umożliwiających przygotowanie pracy dyplomowej. Warto pamiętać, że odbycie praktyki daje szansę na zaprezentowanie się w środowisku potencjalnych pracodawców i przekonania ich o odpowiednim przygotowaniu do wykonywania zawodu.

Osoby pracujące / prowadzące własną działalność gospodarczą mają możliwość zaliczenia praktyki na podstawie zatrudnienia pod warunkiem, że praca / działalność gospodarcza jest zgodna z kierunkiem studiów, a staż pracy nie jest krótszy od wymaganego czasu odbywania praktyki.

Praktyka zawodowa dla reaktywantów

Praktyka zawodowa jest integralnym elementem procesu kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Osoby, które miały przerwały studia i uzyskali zaliczenie z praktyki zawodowej mogą starać się uznanie praktyki zawodowej na poczet kontynuacji studiów. Osoby te będą musiały wypełnić wniosek prezentujący efekty kształcenia.

Osoby, które nie uzyskały zaliczenia ze studiów, a wznowiły studiowanie muszą odbyć praktykę zawodową, wykorzystując jedną z trzech możliwości:

  • Zaliczenia na podstawie umowy z firmą/instytucją;
  • Zaliczenia na podstawie zatrudnienia;
  • Zaliczenia na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej