Projekty

 1. Regulamin programu Wysokie Loty na rok akademicki 2017/2018 
  • 1

  Organizator

  1. Organizatorem i realizatorem Programu „Wysokie Loty”, zwanego dalej „Programem”, jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. św. Filipa 17.
  2. Celem realizacji Programu jest wspieranie najzdolniejszych maturzystów i studentów poprzez zapewnienie im bezpłatnej edukacji na wybranym kierunku studiów.

   

  • 2

  Organizacja Programu

  1. Program jest adresowany do maturzystów z roczników od 2015r. wzwyż oraz studentów studiów stacjonarnych WSEI na kierunkach: Informatyka
   i Ekonometria, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość (z zastrzeżeniem w §1 ust. 2)
  1. W uzasadnionych przypadkach Organizator może dopuścić do udziału w programie studenta studiów niestacjonarnych.
  1. Udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny.
  2. Nabór do Programu jest realizowany w dwóch ścieżkach kwalifikacyjnych: absolwent szkoły średniej oraz student WSEI.
  3. Liczba miejsc w Programie w podziale na ścieżki kwalifikacyjne, warunki uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz terminy składania wniosków zostały zaprezentowane w tabeli poniżej:

   

  Ścieżka kwalifikacyjna dla:
  Absolwent szkoły średniej Student WSEI (możliwość uczestnictwa już od 2. semestru studiów)
  Liczba miejsc 8 18
  Kryteria do postępowania kwalifikacyjnego  

  ·      70% na maturze rozszerzonej z jednego z przedmiotów: informatyka, matematyka, fizyka, chemia – kandydaci na kierunek Informatyka i Ekonometria oraz Finanse i Rachunkowość; język angielski – kandydaci na kierunek Zarządzanie

   

   

   

  ·      Realizacja przynajmniej

  1 projektu[1] (definicja projektu znajduje się pod regulaminem)

  ·      Brak zaległości w uzyskiwaniu zaliczeń/egzaminów – wnioskujący musi mieć zamknięty ostatni semestr

  ·      Brak zaległości w opłatach czesnego

  Składanie wniosków  

  ·      Wniosek składa zainteresowany w terminie: 15 września 2017 r.

  ·      Wniosek składa zainteresowany
  w terminach:do 31 lipca 2017 r. na semestr zimowy; do 28 lutego 2018 r. na semestr letni

   

  1. Warunki uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym do Programu:
   1. spełnienie kryterium do postępowania kwalifikacyjnego dla odpowiedniej ścieżki (absolwent szkoły średniej lub student WSEI) – wymienione w tabeli w §2, ust. 4.,
   2. akceptacja regulaminu konkursu,
   3. złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kopią świadectwa maturalnego (absolwent szkoły średniej),
   4. przedstawienie dokumentacji z realizacji projektów (student WSEI),
   5. zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych.

   

  1. Komisja Ewaluacyjna (dalej KE) decyduje o kwalifikacji do Programu w ścieżkach:
  2. absolwent szkoły średniej: KE sporządza listę rankingową wg. wyników procentowych egzaminu maturalnego (od 70% wzwyż) z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym (przedmioty brane pod uwagę zostały wymienione w tab. w ust. 4.).
  3. student WSEI: KE ocenia projekt przedstawiony przez wnioskującego (wnioskujących). W uzasadnionych przypadkach KE może przyznać częściowe uczestnictwo w WL tj. określoną procentowo ulgę w czesnym (np. w przypadku projektów realizowanych w grupie).
  1. Warunki dalszego uczestnictwa w Programie dla beneficjentów zakwalifikowanych
   w ścieżce absolwent szkoły średniej:
  2. po 1. semestrze studiów: średnia arytmetyczna z przedmiotów objętych egzaminami oraz zaliczeniami na ocenę minimum 4.5,
  3. po 2. semestrze studiów: realizacja minimum jednego projektu (zob. przyp.*), brak zaległości w uzyskiwaniu zaliczeń/egzaminów (wnioskujący musi mieć zamknięty semestr letni) oraz brak zaległości w opłatach czesnego.
  1. Warunkiem dalszego uczestnictwa w Programie dla beneficjentów zakwalifikowanych
   w ścieżce student WSEI jest realizacja w trakcie jednego semestru minimum jednego projektu (zob. przyp.*), brak zaległości w uzyskiwaniu zaliczeń/egzaminów – wnioskujący musi mieć zamknięty semestr letni oraz brak zaległości w opłatach czesnego.
  1. Rezygnacja lub skreślenie z uczestnictwa w Programie:
  1. beneficjent ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie, składając pisemną rezygnację do KE po zakończonym semestrze,
  2. beneficjent zakwalifikowany w ścieżce absolwent szkoły średniej zostaje wykreślony z programu w przypadku niespełnienia warunków określonych w §2 ust. 7 pkt. a) lub b)
  3. beneficjent zakwalifikowany w ścieżce student WSEI zostaje wykreślony z programu w przypadku niespełnienia warunków określonych w §2 ust. 8.
  1. W przypadku decyzji KE w sprawie kwalifikacji, braku kwalifikacji czy skreślenia z Programu Wysokie Loty studentowi przysługuje prawo wnioskowania do KE
   o powtórne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. W przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy decyzja KE jest ostateczna.
  • 3

  Postanowienia Końcowe

  1. Regulamin Programu jest udostępniony na stronie internetowej www.wsei.edu.pl
  2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Programu lub jego zawieszenia
   z przyczyn organizacyjnych.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Programu.
  4. Wszelkie spory i sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator.

   

  [1] Projektem może być: aplikacja/robot/gra, poprowadzenie przynajmniej 20 godz. warsztatów w kole naukowym/dla innych studentów/dla uczniów szkół średnich; kluczowa funkcja organizacyjna przy realizacji dużych imprez WSEI (WSEICRAFT, Young Tech Festival, inauguracja roku akademickiego, Dzień Absolwenta, juwenalia), uczestnictwo w konferencji naukowej z referatem/prezentacją, udział w tworzeniu materiałów/powstaniu gazety studenckiej. Wszystkie te aktywności powinny być potwierdzone dokumentem parafowanym przez przełożonego/opiekuna/osobę uprawnioną.

2. Program stypendialny Wysokie Loty na rok akademicki 2016/2017

 

Program Wysokie Loty z WSEI

Któż nie chciałby wznieść się i latać?

 

Jeśli:

 • na tegorocznej (lub w ciągu ostatnich 3 lat) zdobyłeś/aś na maturze 70% przynajmniej z jednego przedmiotu
 • stawiasz na rozwój i świadome budowanie swojej przyszłej kariery zawodowej
 • chcesz studiować za darmo, ale na najwyższym poziomie i pod opieką mentora
 • a przy tym cenisz sobie nieszablonowość i pasję…..

ten Program jest właśnie dla Ciebie!

Dołącz do najlepszych i lataj z nami wysoko:)

CO ZYSKUJESZ, PRZYSTĘPUJĄC DO PROGRAMU „WYSOKIE LOTY”

 1. Bezpłatne studia stacjonarne na dowolnym kierunku.
 2. Pakiet bezpłatnych szkoleń i warsztatów zakończonych uzyskaniem dodatkowych certyfikatów.
 3. Nieodpłatne vouchery na egzaminy Microsoftu. Pomyślne zdanie egzaminu kończy się uzyskaniem międzynarodowych, prestiżowych certyfikatów.
 4. Udział w wielu wartościowych wydarzeniach i konferencjach naukowych oraz biznesowych.
 5. Indywidualną opiekę mentora – przedstawiciela Rady Przedsiębiorców WSEI przez cały okres studiów.
 6. Opiekę uczelnianego Biura Karier – profesjonalne doradztwo zawodowe, opracowanie Twojej indywidualnej ścieżki kariery, wsparcie coachingowe.
 7. Gwarancję interesujących, atrakcyjnych staży w renomowanych firmach.
 8. Pierwszeństwo w dostępie do wyjazdów, szkoleń i praktyk międzynarodowych.
 9. Na koniec: profesjonalne portfolio absolwenta zawierające opis dokonań, certyfikaty ukończenia kursów i szkoleń, staży.

REGULAMIN PROGRAMU „WYSOKIE LOTY”

& 1 Organizator

 1. Organizatorem i realizatorem Programu „Wysokie Loty”, zwanego dalej „Programem” jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Rada Przedsiębiorców WSEI. Siedziba Organizatorów mieści się w Krakowie przy ul. Św. Filipa 17
 2. Celem realizacji Programu jest wspieranie najzdolniejszych maturzystów poprzez zapewnienie im bezpłatnej edukacji na wybranym kierunku studiów stacjonarnych, objęcie opieką mentorską Rady Przedsiębiorców WSEI oraz profesjonalne przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

& 2 Organizacja Programu

 1. Program jest adresowany do maturzystów z roczników 2014-2016.
 2. Udział w programie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Nabór do programu rozpoczyna się z dniem 1 lipca 2016 r. i jest realizowany w dwóch edycjach:
  edycja I: 1 lipca – 30 lipca 2016
  edycja II: 1 września – 30 września 2016
 4. Liczba beneficjentów Programu jest ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogów Programu.
 5. Warunki przystąpienia do Programu:
  • akceptacja regulaminu konkursu,
  • złożenie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z kopią świadectwa maturalnego,
  • zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Warunki wejścia do Programu:
  • Uzyskanie na egzaminie maturalnym (opcja rozszerzona) wyniku 70%  przynajmniej z jednego przedmiotu, poświadczone świadectwem maturalnym
  • Pozytywnie oceniona rozmowa z przedstawicielami Rady Przedsiębiorców WSEI
 7. Warunki dalszego uczestnictwa w Programie:
  • Uzyskanie odpowiedniej (ustalonej corocznie przez kanclerza) średniej ocen w każdym kolejnym semestrze studiów
  • Systematyczna nauka potwierdzona uzyskiwanymi w wyznaczonych terminach zaliczeniami i egzaminami.
  • Współpraca z działem promocji uczelni w zakresie promocji i dokumentacji
  • Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i w społeczności akademickiej WSEI.
 8. Rezygnacja lub skreślenie z uczestnictwa w Programie:
  • Beneficjent ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w Programie, zgłaszając ten fakt władzom uczelni po każdym zakończonym semestrze.
  • W sytuacji, gdy student nie uzyska wymaganej średniej – automatycznie traci status uczestnika Programu i związane z nim przywileje. Jednakże, gdy  w kolejnym semestrze uzyska wymaganą średnią – może ponownie powrócić do udziału w Programie.

3 & POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Programu jest udostępniony na stronie internetowej www.wsei.edu.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Programu lub jego zawieszenia z przyczyn organizacyjnych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Programu.
 4. Wszelkie spory i sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 KROK PO KROKU – JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU „WYSOKIE LOTY”

 1. Przeczytaj Regulamin i pakiet korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie.
 2. Wypełnij Kartę Zgłoszeniową, wydrukuj i podpisz
 3. Dołącz do Karty Zgłoszeniowej – kopię Świadectwa Maturalnego
 4. Kartę wraz z kopią świadectwa złóż w naszym punkcie rekrutacyjnym lub prześlij pocztą na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, ul. św Filipa 17, 31-150 Kraków, do  dnia 25 czerwca  – 1. edycja lub do dnia 15 września – 2 edycja. Dokumenty możesz również wysłać mailem na adres rekrutacja@wsei.edu.pl , a w późniejszym czasie donieść oryginały. Prosimy o dopisek Program Wysokie Loty.
 5. Oczekuj na maila, w którym potwierdzimy otrzymanie dokumentów oraz zaprosimy Cię na spotkanie z Radą Przedsiębiorców WSEI.
 6. Przygotuj się na rozmowę z Radą Przedsiębiorców. Postaraj się efektownie i ciekawie zaprezentować. Tam poznasz i wybierzesz swojego Mentora, który będzie Ci służył radą i wsparciem przez cały okres studiów.
 7. Następny krok – to już formalności. Przygotujemy dla Ciebie stosowne dokumenty, potwierdzenie zwolnienia z opłat oraz certyfikat uczestnictwa w Programie Wysokie Loty.
 8. Witamy na pokładzie! Polecimy naprawdę wysoko:)

*Regulamin do program stypendialnego, który będzie obowiązywał w roku akademickim 2017/2018 zostanie niedługo umieszczony na stronie.

2. Centrum Szkoleniowe WSEI: http://podyplomowe.wsei.edu.pl/centrum-szkoleniowe/

Oferta Centrum szkoleniowego daje możliwość rozszerzania swoich umiejętności, kompetencji czy pasji. W ramach centrum szkoleniowego prowadzone są warsztaty: MOS Master Excel, Photoshop & Lightroom – warsztaty – podstawy obróbki zdjęć, Tworzenie stron internetowych z użyciem WordPress, Warsztaty dziennikarskie Prasa – Radio – Internet, Głos jest Twoją wizytówką – warsztaty z emisji głosu i wiele innych.