Księgowy ds. obsługi projektów

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Accountant
Kraków
Posted 12 months ago

Opis oferty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko księgowy ds. obsługi projektów.

1.    Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260.);
 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub średnie z udokumentowanymi kwalifikacjami zawodowymi na stanowisko księgowego;
 • 6 miesięcy  doświadczenia zawodowego na stanowiskach finansowo-księgowych;
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości;
 • umiejętność prowadzenia ewidencji księgowej w  programie księgowym;
 • umiejętność dekretowania operacji gospodarczych;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia;
 • umiejętność koncentracji uwagi i pracy pod presją czasu;
 • dokładność i rzetelność;
 • terminowość, odpowiedzialność.

 2.    Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, kierunek: finanse, rachunkowość;
 • doświadczenie zawodowe na stanowiskach finansowo-księgowych w administracji publicznej lub doświadczenie zawodowe na stanowiskach finansowo – księgowych związanych z obsługą programów lub projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 • mile widziana znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych, rachunkowości budżetowej;
 • mile widziana wiedza na temat EFS oraz wytycznych dotyczących realizacji projektów,
 • orientacja w założeniach programów operacyjnych wdrażanych przez WUP, wiedza na temat zadań realizowanych przez WUP;
 • umiejętność obsługi programu księgowego Quorum F-K;
 • dobrej obsługi pakietu MS Office, w tym bardzo dobrej obsługi programu Excel.

 3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kompletowanie dokumentów stanowiących podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych.
 2. Prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji bilansowej i pozabilansowej według obowiązujących przepisów oraz zgodnie z zakładowym planem kont w zakresie realizacji projektów.
 3. Sporządzanie okresowych analiz i zestawień w zakresie zrealizowanych wydatków.
 4. Sporządzanie kalkulacji i analizy kosztów dla potrzeb planowania.
 5. Współpraca przy opracowywaniu wniosków budżetowych oraz planu finansowego WUP.
 6. Wystawianie rachunków i not księgowych dla kontrahentów – zgodnie z umowami.
 7. Sporządzanie części finansowej wniosków o płatność wraz z załącznikami dotyczącymi poniesionych wydatków.
 8. Wystawianie dyspozycji dotyczących odprowadzania dochodów budżetowych oraz zwrotu niewykorzystanych środków.

4.    Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • elastyczny czas pracy;
 • możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
 • komfortowe warunki pracy.

 5.    Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kserokopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających pożądane  w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

 6.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (Kancelaria – I piętro, pok. 105) lub,
 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579),
 • za pośrednictwem portalu ePUAP – w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać “Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie”),
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

 w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r(liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

Klauzula informacyjna dotycząca RODO stanowiąca integralną część ogłoszenia (załącznik do ogłoszenia)

7. Pozostałe informacje stanowiące integralną część ogłoszenia (załącznik do ogłoszenia)

Stanowisko pracy

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

Job Features

Job CategoryPraca

Apply Online