Stanowisko ds. obsługi prawnej i windykacji w Zespole Obsługi i Pomocy Prawnej

Administration
Kraków
Posted 5 months ago

Opis oferty

1.   Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za wieloletnią pracę, nagrodę jubileuszową;
 • elastyczny czas pracy (ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy  godziną 7:00 a 9:00, w okresie letnim 6:00 a 9:00);
 • możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
 • benefity (m. in. dofinansowanie do wydarzeń kulturalno-oświatowych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, ubezpieczeń grupowych, dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą”);
 • atrakcyjną lokalizację pracy, miejsce pracy jest zlokalizowane w dobrze skomunikowanym punkcie miasta;
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego, szkolenia wewnętrzne;
 • możliwość angażowania się w wiele inicjatyw (np. akcje pomocy świątecznej, wsparcie schronisk dla zwierząt, mastercheff).

2.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowywanie projektów aktów normatywnych Dyrektora WUP i udzielanie pomocy w ich opracowywaniu przez pracowników WUP;
 • prowadzenie ewidencji aktów normatywnych Dyrektora WUP;
 • zapewnienie aktualności i spójności aktów normatywnych Dyrektora WUP;
 • prowadzenie ewidencji aktów normatywnych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz informowanie pracowników WUP o obowiązywaniu tych aktów;
 • sporządzanie informacji o stanie realizacji aktów normatywnych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski;
 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień oraz udzielanie pomocy w ich opracowywaniu przez pracowników WUP;
 • prowadzenie ewidencji pełnomocnictw i upoważnień udzielonych Dyrekcji oraz pracownikom WUP, a także dbałość o ich aktualność;
 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej;
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem kierowanych do WUP skarg i wniosków;
 • informowanie o zmianach przepisów prawa dotyczących działalności WUP;
 • inicjowanie lub przygotowywanie zmian aktów normatywnych Dyrektora WUP w związku ze zmianami przepisów prawa;
 • prowadzenie postępowań mających na celu odzyskiwanie środków podlegających zwrotowi w ramach wdrażanych przez WUP programów operacyjnych;
 • udział w toczących się postępowaniach, w tym sądowych, egzekucyjnych i upadłościowych dotyczących nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach programów operacyjnych;
 • dokonywanie zgłoszeń do rejestru podmiotów wykluczonych prowadzonego przez ministra właściwego ds. finansów;
 • prowadzenie rejestrów w sprawach odzyskiwania środków;
 • przygotowywanie zestawień i analiz w zakresie prowadzonych postępowań;
 • przygotowywanie planów windykacji;
 • udział w grupach roboczych i spotkaniach poświęconych wdrażaniu programów operacyjnych;
 • proponowanie rozwiązań systemowych w zakresie prowadzonych postępowań obejmujących także ustalanie stanowisk w konkretnych rozstrzygnięciach;
 • opracowanie i aktualizacja procedur dotyczących postępowania windykacyjnego.

3.   Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260);
 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo;
 • wiedza dotycząca:

          – przepisów postępowania administracyjnego;

          – struktury i funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu województwa;

          – zasad techniki prawodawczej;

          – postępowania egzekucyjnego w administracji;

          – przepisów o finansach publicznych;

          – zasad kwalifikowania wydatków w ramach programów operacyjnych;

          – przepisów dotyczących wdrażania programów operacyjnych;

 • umiejętności interpretacji i analizy aktów prawnych;
 • kompetencje: komunikacja; komunikacja pisemna; współpraca w zespole; planowanie i organizowanie pracy własnej; podejmowanie decyzji; radzenie sobie ze stresem; rzetelność i jakość;
 • cechy osobowości: stanowczość, wnikliwość, samodzielność, systematyczność,  uczciwość, lojalność.

4.   Wymagania dodatkowe:

 • pożądane doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z windykacją lub obsługą prawną, w administracji publicznej na podobnym stanowisku, w zakresie praktycznego stosowania KPA, doświadczenie w zakresie opracowywania aktów normatywnych;
 • pożądana wiedza dotycząca ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i rozporządzeń wykonawczych, ustawy  o pracownikach samorządowych, ogólna wiedza na temat EFS i wdrażanych przez WUP programów operacyjnych;
 • pożądane umiejętności: obsługa pakietu MS Office, w stopniu dobrym;
 • pożądana komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski.

5.   Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane curriculum vitae (CV),
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane oświadczenia kandydata ubiegającego się o pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy, jeżeli jest to kolejne zatrudnienie lub innych dokumentów potwierdzających pożądane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe lub staż pracy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty aplikacyjne muszą wskazywać nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór oraz być kompletne i podpisane.

6.   Określenie formy, miejsca i terminu składania dokumentów.

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (Kancelaria – I piętro, pok. 105) lub
 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579),
 • za pośrednictwem portalu ePUAP – w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać “Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie”)
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

w terminie do dnia 24 lipca 2019 r(liczy się data wpływu).

Stanowisko pracy

Stanowisko ds. obsługi prawnej i windykacji w Zespole Obsługi i Pomocy Prawnej

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

Renata Wcisło
+48 12 619 85 24
rwcislo@wup-krakow.pl www.wup-krakow.pl
https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie,a,1633653,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-obslugi-prawnej-i-windykacji.html

Job Features

Job CategoryPraca

Apply Online