Specjalista ds. promocji i rekrutacji / Broker systemu bonowego

Administracja
Tarnów
Dodane 11 miesięcy dni temu

Opis oferty

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. promocji i rekrutacji / Broker systemu bonowego- w projekcie Kierunek Kariera Zawodowa.

 

Kandydat będzie realizować zadania na stanowisku:specjalisty ds. promocji i rekrutacjiw wymiarze 0,5 etatu oraz Broker systemu bonowego w wymiarze 0,5 etatu -w projekcie Kierunek Kariera Zawodowa.

 

Miejsce pracy: Zespół Zamiejscowy w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 30.06.2023 roku z możliwością przedłużenia

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku
  o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260);
 • wykształcenie średnie;
 • doświadczenie związane z obsługą klienta, przedstawicielstwem handlowym lub pokrewne;
 • wiedza z zakresu usług realizowanych przez WUP;
 • wiedza z zakresu zasad obsługi klienta;
 • wiedza z zakresu uczenia się przez całe życie oraz zagadnień związanych z edukacją
  i kształceniem ustawicznym;
 • wiedza z zakresu szkoleń zawodowych;
 • znajomość zagadnień związanych z małopolskimi standardami usług edukacyjno-szkoleniowych;
 • znajomość zagadnień będących przedmiotem projektu;
 • znajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych z EFS oraz ogólnej wiedzy na temat EFS, RPO;
 • umiejętność nawiązywania i utrzymania współpracy z klientem;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • umiejętność samodzielnego planowania pracy własnej i monitorowania działań;
 • umiejętność wystąpień publicznych;
 • umiejętność bardzo dobrej komunikacji pisemnej i ustnej;
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;
 • dobra obsługa pakietu MS Office;
 • prawo jazdy kat. B.

 

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane wykształcenie wyższe na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, marketing i zarządzanie, ekonomiczne, nauki społeczne;
 • mile widziane studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami EFS;
 • preferowane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • preferowane doświadczenie w realizacji działań promocyjnych, w rekrutacji uczestników oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • wiedza z zakresu zadań samorządu województwa i zadań realizowanych przez WUP Kraków.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Specjalisty ds. promocji i rekrutacji w projekcie Kierunek Kariera Zawodowa

1)  Upowszechnianie informacji o projekcie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” poprzez inicjowanie, organizację i realizację spotkań indywidualnych i grupowych z instytucjami, pracodawcami, mieszkańcami subregionu.

2)  Prowadzenie bieżącego kontaktu z uczestnikami projektu – udzielanie informacji (m.in. telefonicznie, mailowo, osobiście) w zakresie uczestnictwa w projekcie.

3)  Udział w reprezentowaniu projektu na zewnątrz.

4)  Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań.

 Broker systemu bonowego

 • Praca z uczestnikami projektu na terenie całej Małopolski (mobilnie) polegająca na:
 • udzielaniu wyczerpującego wsparcia w zakresie korzystania z Bazy Usług Rozwojowych i innych elementów systemu bonowego;
 • elastycznej obsłudze uczestników projektu w zakresie zawierania umów w terenie;
 • wskazywaniu możliwości rozwoju w ramach systemu bonowego na danym obszarze Małopolski;
 • udzielaniu informacji w zakresie możliwego wsparcia i niwelowanie problemów związanych z niskimi kompetencjami cyfrowymi uczestników projektu;
 • prowadzeniu telefonicznego biura obsługi uczestnika projektu;
 • współpracy z usługodawcami w celu zapewnieniu uczestnikom projektu optymalnej oferty szkoleniowej.
 • Współpraca w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z pracą mobilną.
 • Współpraca z instytucjami lokalnymi oraz lokalnymi liderami w zakresie trwałego zakorzeniania systemu bonowego na danym obszarze.
 • Weryfikacja poprawności zapisów umów przez firmy szkoleniowe, zgodnie z zapisami umowy i kartami Bazy Usług Rozwojowych – monitoringi usług w terenie.

 

 1. Oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • elastyczny czas pracy;
 • możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
 • komfortowe warunki pracy.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej
  się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kserokopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborzedoświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia,
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

 

w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu).

Stanowisko pracy

specjalista ds. promocji i rekrutacji / Broker systemu bonowego

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

Renata Wcisło
+48 12 619 85 24
kancelaria@wup-krakow.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online