Adiunkt / Profesor

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie

Edukacja
Kraków
Dodane 5 miesięcy dni temu

Opis oferty

Wymagania niezbędne

 

 • stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo) lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku) lub w dziedzinach i dyscyplinach pokrewnych
 • zainteresowania badawcze związane z trwałymi użytkami zielonymi (TUZ) na terenach górskich, uwarunkowaniami działalności rolniczej w Karpatach polskich, przeobrażeniami funkcji TUZ w kontekście zmian różnorodnych czynników – potwierdzone dorobkiem publikacyjnym
 • ugruntowana wiedza specjalistyczna
 • kilkuletnie doświadczenie na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym
 • doświadczenie w realizacji/prowadzeniu prac i projektów naukowo-badawczych
 • doświadczenie w realizacji/prowadzeniu współpracy naukowej z innymi instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

Wymagania dodatkowe

 

 • doświadczenie w składaniu wniosków do programów finansujących badania
 • znajomość flory trwałych użytków zielonych oraz naturalnych zbiorowisk roślinnych
 • znajomość metodyk w badaniach fitosocjologicznych
 • zainteresowanie zagadnieniami stosunków wodnych w glebie oraz wyzwaniami, które wynikają ze zmian klimatu
 • biegła obsługa komputera oraz programów MS Office
 • umiejętność syntetyzowania danych
 • umiejętność analitycznego myślenia i kreatywność
 • znajomość innych języków obcych poza językiem angielskim
 • prawo jazdy kategorii B

 

Opis zadań

 

 • Realizacja celów i zadań Instytutu, a w szczególności prowadzenie działalności naukowej i rozwojowej, zapewniającej stały rozwój nauki i techniki
 • Rozwijanie twórczości naukowej, pogłębianie swojej wiedzy i doskonalenie umiejętności
 • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych i rozwojowych przez ich publikowanie
 • Podejmowanie starań o pozyskiwanie projektów badawczych i rozwojowych w zakresie swojej specjalności
 • Kształcenie i wychowywanie młodej kadry naukowej
 • Promowanie kandydatów do stopnia doktora
 • Udział w komisjach merytorycznych Instytutu
 • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych macierzystego Zakładu, Jednostki organizacyjnej i Instytutu
 • Reprezentowanie Instytutu w kwestiach merytorycznych dotyczących swojej specjalności
 • Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości i terminowości wykonywania przydzielonych zadań
 • Podejmowanie starań o uzyskiwanie wyższych stopni i tytułów naukowych
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego, które nie wykraczają poza treści zawarte w art. 100 Kodeksu pracy i treść umowy o pracę

 

Warunki zatrudnienia / Firma oferuje

 

 • możliwość rozwoju i realizowania swoich pasji naukowych
 • stabilne zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu (poprzedzone okresem próbnym)
 • miejsca parkingowe dla pracowników pod Ośrodkiem

 

Forma składania aplikacji

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 • podanie skierowane do dyrektora Instytutu
 • życiorys (CV)
 • kopię dyplomu uczelni
 • kopię dyplomu uzyskania stopnia lub tytułu naukowego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za wykroczenia zawodowe i karne
 • oświadczenie o znajomości języków obcych
 • inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 (tekst jednolity, Dz. U. z 2019, poz. 1781)

 

Termin i miejsce składania aplikacji

 

Dokumenty należy złożyć do dnia: 28.08.2020 z dopiskiem „Konkurs” pod adresem: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn.

Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. inż. Aleksander Szeptycki

 

Dodatkowe informacje

 

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone tylko z kandydatami wstępnie wybranymi na podstawie złożonych dokumentów. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11.09.2020.

Stanowisko pracy

Adiunkt / Profesor

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

Robert Kurnicki
694-629-107
itepkrak@itp.edu.pl
www.itp.edu.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online