asystent / adiunkt

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie

Edukacja
Kraków
Dodane 3 tygodnie dni temu

Opis oferty

Wymagania niezbędne

 

  • ukończone studia magisterskie lub w trakcie ostatniego roku studiów w dziedzinie nauk rolniczych (dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo) lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: nauki o Ziemi i środowisku) lub w dziedzinach i dyscyplinach pokrewnych • biegła obsługa komputera • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

Wymagania dodatkowe

 

  • znajomość metodyki analiz chemicznych wody i gleby potwierdzona gotowością do podjęcia pracy w laboratorium chemicznym • ogólne zainteresowanie pracą naukowo-badawczą • predyspozycje do wyjazdów terenowych celem pobierania próbek • czynne prawo jazdy kategorii B • brak przeciwwskazań do zaliczenia testów psychotechnicznych związanych ze służbowym kierowaniem samochodami kat. B • umiejętność syntetyzowania danych • umiejętność analitycznego myślenia i kreatywność • znajomość oprogramowania MS Office • mocnym atutem będzie znajomość oprogramowania statystycznego oraz GIS

 

Opis zadań

 

  • Rozwijanie twórczości naukowej, pogłębianie swojej wiedzy i doskonalenie umiejętności • Rozpowszechnianie wyników badań naukowych i rozwojowych przez ich publikowanie • Podejmowanie starań o pozyskiwanie projektów badawczych i rozwojowych w zakresie swojej specjalności • Uczestniczenie w prowadzeniu prac rozwojowych realizowanych przez Instytut • Realizacja celów i zadań Instytutu, a w szczególności prowadzenie działalności naukowej i rozwojowej, zapewniającej stały rozwój nauki i techniki • Wykonywanie zadań związanych z obsługą prac wynikających z działalności Instytutu • Uczestniczenie w pracach terenowych na obiektach badawczych • Uczestniczenie w seminariach i konferencjach dotyczących zagadnień realizowanych w Instytucie • Sporządzanie odpowiednich sprawozdań rocznych i okresowych z realizowanych prac w zadaniach badawczych • Udział w komisjach merytorycznych Instytutu • Uczestniczenie w pracach organizacyjnych • Reprezentowanie Instytutu w kwestiach merytorycznych dotyczących swojej specjalności • Przejawianie inicjatywy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie fachowości i terminowości wykonywania przydzielonych zadań • Podejmowanie starań o uzyskiwanie wyższych stopni i tytułów naukowych

 

Warunki zatrudnienia / Firma oferuje

 

  • możliwość rozwoju i realizowania swoich pasji naukowych • stabilne zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę (poprzedzone okresem próbnym) • miejsca parkingowe dla pracowników

 

Forma składania aplikacji

 

Zgłoszenie winno zawierać:

  • list motywacyjny skierowany do dyrektora Instytutu • życiorys (CV) • kopię dyplomu uczelni • kopię dyplomu uzyskania stopnia lub tytułu naukowego • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za wykroczenia zawodowe i karne • oświadczenie o znajomości języków obcych • inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018 (tekst jednolity, Dz. U. z 2019, poz. 1781)

 

Termin i miejsce składania aplikacji: dokumenty należy przesłać na adres poczty elektronicznej itepkrak@itp.edu.pl do dnia 17.02.2021.

 

Dodatkowe informacje

 

Rozmowy kwalifikacyjne będą prowadzone tylko z kandydatami wstępnie wybranymi na podstawie złożonych dokumentów. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Stanowisko pracy

asystent / adiunkt

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

Robert Kurnicki
694-629-107
itepkrak@itp.edu.pl
www.itp.edu.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online