Broker systemu bonowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Obsługa klienta
Kraków
Dodane 2 miesiące dni temu

Opis oferty

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, ogłasza nabór na stanowisko brokera systemu bonowego w Zespole Podnoszenia Kwalifikacji Dorosłych

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie działa na rzecz utrzymania aktywności zawodowej mieszkańców województwa małopolskiego, a jednocześnie jest inicjatorem wielu przedsięwzięć o randze krajowej. Pracują tu eksperci m.in. z zakresu poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych, badań i analiz sytuacji na rynku pracy, programowania działań, funduszy unijnych, wsparcia przedsiębiorców i pracowników.

To jednostka, tworzona przez ludzi KOMPETENTNYCH, AMBITNYCH, KREATYWNYCH, którym praca daje dużo satysfakcji, a przede wszystkim – od których można się uczyć!

Dążymy do tego, aby każdy nasz pracownik czuł się tu dobrze, działał z pełnym zaangażowaniem, był otwarty na współpracę, rozwój i kreowanie nowych przedsięwzięć. Aplikując w nasze szeregi musisz wiedzieć, że cenimy sobie nie tylko Twoją wiedzę i doświadczenie, ale także umiejętności, predyspozycje i motywacje do pracy w danym obszarze.

Zapraszamy do aplikowania na stanowiska w WUP w Krakowie i dołączenia do grona naszych pracowników!

Dlaczego warto być częścią naszego zespołu?

 • cenimy sobie stabilizację – gwarancja umowy o pracę;
 • korzystamy z elastycznego czasu pracy – możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00 a 9:00, w okresie letnim 6:00 a 9:00;
 • dbamy o wzajemne bezpieczeństwo i komfort pracy;
 • mamy możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i możliwość ubezpieczenia w zakresie prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach;
 • za naszą pracę otrzymujemy również dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za wieloletnią pracę oraz nagrodę jubileuszową;
 • otrzymujemy finansowe świadczenia socjalne np. dofinansowanie do wypoczynku;
 • korzystamy z różnych form podnoszenia kwalifikacji odpowiadającym na nasze potrzeby;
 • pracujemy w dobrze skomunikowanej lokalizacji – bez problemu dojedziesz do nas wszystkimi formami komunikacji miejskiej;
 • dbamy o przyjazną atmosferę oraz wsparcie współpracowników i przełożonego;
 • z dużą otwartością angażujemy się w wiele inicjatyw społecznych i integracyjnych.

1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku brokera systemu bonowego:

 • praca z uczestnikami projektu na terenie całej Małopolski (mobilnie) polegająca na:
 • udzielaniu wyczerpującego wsparcia w zakresie korzystania z Bazy Usług Rozwojowych i innych elementów systemu bonowego
 • elastycznej obsłudze uczestników projektu w zakresie zawierania umów w terenie
 • wskazywaniu możliwości rozwoju w ramach systemu bonowego na danym obszarze Małopolski
 • udzielaniu informacji w zakresie możliwego wsparcia i niwelowanie problemów związanych z niskimi kompetencjami cyfrowymi uczestników projektu
 • prowadzeniu telefonicznego biura obsługi uczestnika projektu
 • współpracy z usługodawcami w celu zapewnieniu uczestnikom projektu optymalnej oferty szkoleniowej.
 • współpraca z instytucjami lokalnymi oraz lokalnymi liderami w zakresie trwałego zakorzeniania systemu bonowego na danym obszarze.
 • weryfikacja poprawności zapisów umów przez firmy szkoleniowe, zgodnie z zapisami umowy i kartami Bazy Usług Rozwojowych – monitoringi usług w terenie.

2. Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);
 • WYKSZTAŁCENIE: minimum średnie
 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: związane z obsługą klienta, przedstawicielstwem handlowym lub podobne
 • WIEDZA DOTYCZĄCA:
 • obsługi klienta,
 • szkoleń zawodowych,
 • zasad realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • ogólna wiedza na temat Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym programów i projektów wdrażanych przez WUP
 • UMIEJĘTNOŚCI:
 • obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) w stopniu dobrym
 • wysokie zdolności komunikacji, w tym pisemnej
 • obsługi klienta
 • budowania relacji z innymi
 • motywowania innych
 • współpracy w zespole
 • planowania i organizacji pracy
 • radzenia sobie ze stresem
 • CECHY OSOBOWOŚCI:
 • otwartość
 • szczerość
 • dokładność i rzetelność.

3. Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe wykształcenie wyższe na kierunku: nauki społeczne, marketing i zarządzanie
 • doświadczenie zawodowe:
 • w pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą klienta
 • związane z udziałem w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
 • umiejętności:
 • czynne prawo jazdy kat. B

4. Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane curriculum vitae (CV),
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane oświadczenia kandydata ubiegającego się o pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie,
 • kopia świadectw pracy, jeżeli jest to kolejne zatrudnienie lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i/lub doświadczenie zawodowe,
 • kopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających pożądane kwalifikacje
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Prosimy o podpisanie wszystkich wskazanych do podpisu dokumentów aplikacyjnych i zaznaczenie nazwy stanowiska, na które Państwo aplikujecie i na które aktualnie prowadzony jest nabór. Dokumenty składane w formie elektronicznej muszą być podpisane odpowiednim podpisem: ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP.

 

Aplikacje niekompletne lub niezawierające wymaganych podpisów nie zostaną rozpatrzone (dotyczy wszystkich form składania dokumentów).

 

Ponadto prosimy o podpisanie odpowiednim podpisem i dołączenie informacji dla osób ubiegających się o zatrudnienie w WUP dotyczącej ochrony danych osobowych (zgodnie z załączonym wzorem).

 5. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

OSOBIŚCIE:

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy placu Na Stawach 1 (Dziennik Podawczy – I piętro, pok. 105 w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00)

ELEKTRONICZNIE:

 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl wyłącznie w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2020 poz. 1173),
 • za pośrednictwem portalu ePUAP – w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać “Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie”, aby załączyć dokumenty należy przejść następującą ścieżkę: Sprawy ogólne – Pisma do Urzędu – Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Załatw sprawę),

POCZTĄ:

 • na adres korespondencyjny: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie: plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

 Termin składania dokumentów:  do 10 grudnia 2021 r.  (liczy się data wpływu)

 

6. Inne informacje:

Integralną część ogłoszenia stanowią pozostałe informacje (załącznik do ogłoszenia).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów.

Stanowisko pracy

Broker systemu bonowego

Lorem ipsum dolor sit amet,

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online