Główny Księgowy

Zespół Szkół Zawodowych nr 2

Branża Oświata, Księgowosć
Kraków
Dodane 3 lata dni temu

Opis oferty

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KRAKOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  1. Wymagania niezbędne:

Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902 tj. z dnia 24.06.2016 r.), 2. Spełnienie wymagań określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy tj.:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6–letni staż pracy w księgowości.

  1. Wymagania dodatkowe

doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych, 2. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej, 3. znajomość przepisów regulujących prowadzenie gospodarki finansowej administracji publicznej, 4. znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystania unijnych środków finansowych na realizację różnych programów, 5. umiejętność pracy w programach: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą, System Informacji Oświatowej, SOVAT, 6. komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość, 7. umiejętność pracy w zespole.

  1. Zakres obowiązków

prowadzenie pełnej rachunkowości szkoły w tym rozliczeń podatku od towarów i usług VAT, 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3. dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, 4. prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z przepisami, 5. opracowywanie planów finansowych, sprawozdań finansowych oraz analiz, 6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 7. dokonywanie kontroli wewnętrznej, 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

  1. Warunki pracy i płacy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1786 z późn.zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

  1. Wymagane dokumenty:

CV i list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy,

dokument potwierdzający tożsamość,

dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia, 5. dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy, 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 t.j.).

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

oferty wraz z kserokopiami wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR –GŁÓWNA KSIĘGOWA” osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 Krakowie, os. Szkolne 18 od poniedziałku do piątku w godz. 7,30 – 15,30 w terminie do dnia 15 stycznia 2018 roku, 2. oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów oraz rozmowy z wybranymi kandydatami. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy, 3. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta Krakowa, na stronie BIP ZSZ Nr 2 oraz na tablicy informacyjnej w ZSZ Nr 2.

  1. Ilość etatów: 1 etat
  2. zatrudnienie od 1 lutego 2018 r.

Stanowisko pracy

Główny Księgowy

Kategoria oferty

Praktyka

Aplikuj

Elżbieta Krupa
1206441939, 518657516

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online