SPECJALISTA DS. DORADZTWA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Sektor publiczny
Kraków
Dodane 2 miesiące dni temu

Opis oferty

Cel stanowiska:

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację zadań w ramach Zespołu ds. doradztwa i rozwoju FRDL MISTiA, którego obszar działania obejmuje m.in. wyszukiwanie i pozyskiwanie zleceń, świadczenie profesjonalnych usług doradczych i analityczno-badawczych oraz kreowanie nowych usług doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie:

 • Bieżące monitorowanie potrzeb doradczych i kreowanie oferty doradczej dla jednostek samorządu terytorialnego.
 • Tworzenie ofert, sprzedaż usług, pozyskiwanie klientów usług doradczych.
 • Realizacja badań i analiz dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności pod kątem opracowywania dla nich dokumentów strategicznych (strategia rozwoju, strategia rozwiązywania problemów społecznych itp.).
 • Prowadzenie warsztatów strategicznych, spotkań informacyjnych i konsultacyjnych w ramach prac nad dokumentami strategicznymi dla jednostek samorządu terytorialnego, prowadzonych w szczególności w oparciu o model partycypacyjny.
 • Opracowywanie dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego (strategia rozwoju, strategia rozwiązywania problemów społecznych itp.).
 • Bieżąca współpraca i kontakty z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zaangażowanie, dbałość o jakość i terminowość wykonywanych zadań oraz osiąganie założonych celów.
 • Aktywna współpraca w ramach Zespołu ds. Doradztwa i Rozwoju, w tym m.in. tworzenie koncepcji projektowych, wyszukiwanie źródeł finansowania projektów, nawiązywanie partnerstw na rzecz realizacji projektów, przygotowanie wniosków aplikacyjnych, wdrażanie projektów, przygotowywanie i realizacji rankingów, konkursów, eventów itp.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia, mile widziane kierunki: administracja publiczna, zarządzanie, ekonomia lub podobne,
 • znajomości specyfiki samorządu terytorialnego,
 • samodzielności, umiejętności podejmowania trafnych decyzji,
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • otwartości i komunikatywności, umiejętności budowania relacji międzyludzkich, pracy w grupie,
 • gotowości do podejmowania nowych wyzwań,
 • kreatywnego i zaangażowanego podejścia do zadań,
 • orientacji na ludzi i cele,
 • wysokiego poziomu kultury osobistej,
 • odporności na stres,
 • dobrej znajomości i umiejętności obsługi pakietu Microsoft Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem,
 • wyższe wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie w pracy w lub z samorządem bardzo pożądane.

 

Oferujemy/zapewniamy:

 • umowę o pracę,
 • stabilność zatrudnienia w organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • niezbędne narzędzia do wykonywania powierzonych zadań,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia własnych kompetencji,
 • możliwość kreatywnej pracy i realizacji własnych pomysłów,
 • pracę w oparciu o misję,
 • pracę w zespole profesjonalnych i zaangażowanych osób, które lubią się wzajemnie i czerpią satysfakcję z tego, co wspólnie robią.

 

Miejsce pracy:

 • Kraków, ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków

 

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie w terminie do 31 marca br. aplikacji (CV, mile widziany list motywacyjny) na adres mistia@mistia.org.pl

 

Zapewniamy w pełni dyskretny proces rekrutacji i weryfikacji każdego z kandydatów. Uprzejmie informujemy, że z wybranymi osobami będziemy kontaktować się telefonicznie z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Prosimy o przesłanie CV wraz z podpisaną poniższą klauzulą:

INFORMACJA

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa,, kontakt mailowy pod adresem: mistia@mistia.org.pl.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
 3. a) przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko w Zespole ds. Doradztwa i Rozwoju, w oparciu o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o pracę, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy,
 4. b) wprowadzenia danych osobowych do bazy Administratora i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej będą przetwarzane okres 12 miesięcy, albo do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: mistia@mistia.org.pl.
 9. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy.
 12. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji i niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, na stanowisko w Zespole ds. Doradztwa i Rozwoju.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Data i podpis …………………………………………………………..…….

Stanowisko pracy

SPECJALISTA DS. DORADZTWA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

mistia@mistia.org.pl
www.mistia.org.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online