Specjalista ds. obsługi klienta systemu bonowego

Kraków
Dodane 2 miesiące dni temu

Opis oferty

Zapraszamy do aplikowania na stanowiska w WUP w Krakowie i dołączenia do grona naszych pracowników!

1.     Dlaczego warto być częścią naszego zespołu?

 • cenimy sobie stabilizację – gwarancja umowy o pracę;
 • korzystamy z elastycznego czasu pracy – możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00 a 9:00, w okresie letnim 6:00 a 9:00;
 • dbamy o wzajemne bezpieczeństwo i komfort pracy;
 • mamy możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego i możliwość ubezpieczenia w zakresie prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach;
 • za naszą pracę otrzymujemy również dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za wieloletnią pracę oraz nagrodę jubileuszową;
 • otrzymujemy finansowe świadczenia socjalne np. dofinansowanie do wypoczynku;
 • korzystamy z różnych form podnoszenia kwalifikacji odpowiadającym na nasze potrzeby;
 • pracujemy w dobrze skomunikowanej lokalizacji – bez problemu dojedziesz do nas wszystkimi formami komunikacji miejskiej;
 • dbamy o przyjazną atmosferę oraz wsparcie współpracowników i przełożonego;
 • z dużą otwartością angażujemy się w wiele inicjatyw społecznych i integracyjnych.

2.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty ds. obsługi klienta systemu bonowego:

Obsługa klienta systemu bonowego w zakresie:

 • zawierania umów wsparcia z uczestnikiem projektu na możliwość realizacji szkoleń przewidzianych w projekcie,
 • prowadzenia telefonicznego biura obsługi uczestnika projektu,
 • obsługi bazy szkoleń i świadczenia usług brokeringu dla uczestnika projektu,
 • współpracy z usługodawcami w celu zapewnieniu uczestnikom projektu optymalnej oferty szkoleniowej,
 • wsparcia uczestnika projektu podczas realizacji umowy,
 • monitorowania potrzeb szkoleniowych klientów i wypełniania przez uczestników projektu obowiązków związanych z zamówionymi bonami szkoleniowymi,
 • udzielania pomocy publicznej/ de minimis klientom,
 • współpracy z operatorem w celu zapewnienia właściwej obsługi uczestnika projektu.

3.     Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);
 • WYKSZTAŁCENIE: minimum średnie
 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: doświadczenie związane z obsługą klienta, przedstawicielstwem handlowym lub podobne
 • WIEDZA DOTYCZĄCA:
 • pomocy publicznej
 • obsługi klienta
 • zagadnień związanych z edukacją i kształceniem ustawicznym
 • zagadnień związanych z małopolskimi standardami usług edukacyjno-szkoleniowych
 • ogólna wiedza na temat EFS w tym programów i projektów wdrażanych przez WUP
 • UMIEJĘTNOŚCI:
 • obsługa pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • analizowania i rozwiązywania problemów oraz myślenia strategicznego
 • planowania i organizacji pracy własnej
 • radzenia sobie ze stresem
 • obsługi klienta
 • komunikacji, w tym komunikacji pisemnej
 • współpracy w zespole
 • CECHY OSOBOWOŚCI:
 • rzetelność i dokładność
 • szczerość
 • otwartość.

4.   Mile widziane

 • WYKSZTAŁCENIE:
 • wyższe o profilu ekonomicznym, nauk społecznych
 • studia podyplomowe: zarządzanie projektami EFS
 • DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
 • w pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z obsługą klienta
 • związane z udziałem w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE
 • WIEDZA DOTYCZĄCA:
 • ogólnych zadań samorządu województwa i zadań realizowanych przez WUP
 • zasad realizacji projektów współfinansowanych z EFS

5.   Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane curriculum vitae (CV),
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane oświadczenia kandydata ubiegającego się o pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wymagane wykształcenie,
 • kopia świadectwa pracy, jeżeli jest to kolejne zatrudnienie lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających pożądane kwalifikacje,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Prosimy o podpisanie wszystkich wskazanych do podpisu dokumentów aplikacyjnych i zaznaczenie nazwy stanowiska, na które Państwo aplikujecie i na które aktualnie prowadzony jest nabór. Dokumenty składane w formie elektronicznej muszą być podpisane odpowiednim podpisem: ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP.

Aplikacje niekompletne lub niezawierające wymaganych podpisów nie zostaną rozpatrzone (dotyczy wszystkich form składania dokumentów).

Ponadto prosimy o podpisanie odpowiednim podpisem i dołączenie informacji dla osób ubiegających się o zatrudnienie w WUP dotyczącej ochrony danych osobowych (zgodnie z załączonym wzorem).

Stanowisko pracy

Specjalista ds. obsługi klienta systemu bonowego

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie,a,2022027,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-specjalisty-ds-obslugi-klienta-systemu-bonowego.html

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online