Specjalista ds. zapewniania jakości kształcenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Administracja
Kraków
Dodane 3 lata dni temu

Opis oferty

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. zapewniania jakości kształcenia

Umowa o pracę na czas określony do 30.09.2019 roku.

 1. Wymagania niezbędne:

a) spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902.);

b) wykształcenie minimum średnie;

c) w przypadku wykształcenia wyższego min. 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarach: kształcenia ustawicznego w publicznych służbach zatrudnienia, wsparcia publicznego dla firm szkoleniowych i doradczych, organizacji usług szkoleniowych/doradczych, prowadzenia szkoleń/doradztwa;

d) w przypadku wykształcenia średniego min 5 lat doświadczenia w obszarach: organizacji usług szkoleniowych/doradczych, prowadzenia szkoleń/ doradztwa, koordynacji sprzedaży usług, marketingu, pośrednictwa i sprzedaży usług, zarządzanie zespołem/ instytucją;

e) znajomość rynku szkoleniowego i usług szkoleniowych lub doradczych;

f) znajomość zagadnień związanych z edukacją i kształceniem ustawicznym;

g) znajomość zagadnień związanych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych;

h) znajomość przeprowadzania ewaluacji szkoleń;

i) znajomość ogólnych zasad realizacji projektów współfinansowanych z EFS;

j) znajomość ogólnych zagadnień na temat EFS;

k) umiejętność nawiązywania i utrzymania kontaktu z instytucjami, firmami;

l) umiejętność planowania, monitorowania działań;

m) umiejętność bardzo dobrej komunikacji pisemnej i ustnej;

n) umiejętność twórczego podejścia do rozwiązywania problemów i strategicznego myślenia;

o) umiejętność wystąpień publicznych oraz przygotowania prezentacji;

p) umiejętność samodzielnego planowania i organizowania własnej pracy;

q) umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu;

r) umiejętność bardzo dobrej obsługi pakietu MS Office;

s) myślenie koncepcyjne, kreatywność, odpowiedzialność za efekty powierzonej pracy.

 1. Wymagania dodatkowe:

a) preferowane wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym kierunki: prawnicze lub ekonomiczne;

b) preferowane studia podyplomowe z zakresu audytu, kurs audytorski, kurs trenerski;

c) mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku,

d) mile widziane doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów EFS dotyczących edukacji i kształcenia, prowadzeniem lub współprowadzeniem szkoleń;

e) ogólna wiedza z zakresu zadań samorządu województwa:

f) wiedza z zakresu zadań realizowanych przez WUP Kraków;

g) wiedza z zakresu podstaw metodyki i technik audytu;

h) komunikatywna znajomość języka obcego – preferowany język angielski.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z instytucjami szkoleniowymi.

b) Współpraca z instytucjami szkoleniowymi i audytorami w zakresie zastosowania MSUES.

c) Przygotowywanie analiz rynku szkoleniowego.

d) Prowadzenie, weryfikacja i aktualizacja prowadzonych w CJK Rejestrów.

e) Wspieranie instytucji szkoleniowych w zakresie samooceny.

f) Współudział w wypracowaniu poszczególnych elementów systemu i dokumentów ich opisujących.

g) Uczestniczenie w przeprowadzaniu audytu instytucji szkoleniowych i audytujących.

h) Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla audytorów.

i) Archiwizacja prowadzonej dokumentacji.

 1. Oferujemy:

a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

b) elastyczny czas pracy;

c) możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;

d) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego;

e) możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;

f) komfortowe warunki pracy.

 1. Wymagane dokumenty:
 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
 • podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),
 • podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej o zatrudnienie (https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1747948),
 • podpisane własnoręcznie oświadczenia (https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1747949(),
 • kserokopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie;
 • kserokopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie,
 • mile widziane kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających pożądane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
 • kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (Kancelaria – I piętro, pok. 105) lub,
 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579) lub,
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków.

w terminie do dnia 1 lutego 2018 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

 1. Pozostałe informacje stanowiące integralną część ogłoszenia (https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1747950).

Stanowisko pracy

Specjalista ds. zapewniania jakości kształcenia

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

Kinga Czarnota
12 619 84 42
kczarnota@wup-krakow.pl
www.wupkrakow.praca.gov.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online