Stanowisko urzędnicze ds. kontroli w Zespole Kontroli

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Sektor publiczny
Kraków
Dodane 12 miesięcy dni temu

Opis oferty

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko ds. kontroli w Zespole Kontroli

1.  Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za wieloletnią pracę, nagrodę jubileuszową
 • elastyczny czas pracy (ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00 a 9:00, w okresie letnim 6:00 a 9:00)
 • możliwość dofinansowania udziału w kształceniu pracowników
 • benefity (m. in. dofinansowanie do wydarzeń kulturalno-oświatowych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą”)
 • miejsce pracy zlokalizowane w dobrze skomunikowanym punkcie miasta
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego szkolenia wewnętrzne
 • możliwość angażowania się w wiele ciekawych inicjatyw społecznych
 • samochody służbowe na potrzeby realizowanych kontroli.

 2.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • współpraca przy opracowywaniu projektu planów i harmonogramów kontroli
  w miejscu realizacji projektów w ramach wdrażanych w WUP programów operacyjnych,
 • wykonywanie kontroli projektów w miejscu realizacji projektów:

–        przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektu lub w oparciu o dokumentację,

–        dokonywanie weryfikacji produktów i rezultatów projektu,

–        ustalanie przyczyn i skutków ujawnionych nieprawidłowości,

–        prowadzenie dokumentacji kontrolnej (akt sprawy),

–        należyte zabezpieczanie dokumentacji kontrolnej,

–        opracowywanie pisemnych informacji pokontrolnych, w tym zawierających zalecenia pokontrolne lub rekomendacje oraz list sprawdzających z przeprowadzonych kontroli, a także syntetycznych sprawozdań lub informacji z ustaleń kontroli,

–        monitorowanie i analiza wykonania zaleceń pokontrolnych

 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych obsługujących programy operacyjne w zakresie kontroli
 • sporządzanie projektów sprawozdań z realizacji planów kontroli
 • udział w doskonaleniu procedur i metodyk kontroli.

 3.  Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282)
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość standardów oraz metodyki kontroli
 • znajomość zasad funkcjonowania EFS, w tym przygotowywania wniosków o dofinansowanie z EFS, zarządzania projektami oraz zasad monitorowania, kontroli, ewaluacji projektów współfinansowanych z EFS
 • wiedza dotycząca rozliczeń finansowych oraz zamówień publicznych
 • aktywne prawo jazdy kat. B (praca wiąże się z częstymi podróżami służbowymi)
 • umiejętność analitycznego myślenia i logicznego wnioskowania
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • odpowiedzialność za efekty powierzonej pracy
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, Powerpoint) w stopniu dobrym
 • umiejętność współpracy w zespole i budowania relacji interpersonalnych
 • umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi
 • umiejętność dobrej komunikacji pisemnej i ustnej
 • asertywność, wnikliwość, samodzielność działania oraz terminowość
 • uczciwość i bezstronność.

 4.  Mile widziane:

 • mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku: ekonomia, prawo lub/i studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami, audytu lub kontroli
 • mile widziane doświadczenie w pracy związanej z kontrolą lub wdrażaniem, projektów współfinansowanych ze środków UE
 • mile widziana znajomość zagadnień / ustaw o: promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rachunkowości, pomocy publicznej, systemie ubezpieczeń społecznych, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu województwa.

 5.  Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny
 • podpisane curriculum vitae (CV)
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem)
 • podpisane oświadczenia kandydata ubiegającego się o pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (zgodnie z załączonym wzorem)
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie
 • kserokopia świadectw pracy, jeżeli jest to kolejne zatrudnienie lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe lub staż pracy wymagane w ogłoszeniu o naborze
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty aplikacyjne muszą wskazywać nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór oraz być kompletne i podpisane.

 6.  Określenie formy, miejsca i terminu składania dokumentów.

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (Kancelaria – I piętro, pok. 105) lub
 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r.
  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579),
 • za pośrednictwem portalu ePUAP – w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać “Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie”),
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

w terminie do dnia 7 luty 2020 r(liczy się data wpływu).

7.  Pozostałe informacje stanowiące integralną część ogłoszenia (załącznik do ogłoszenia).

8.  Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych Kandydatów biorących udział w naborze są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym Kandydatem lub w razie nierozstrzygnięcia naboru przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów.

Klauzula informacyjna dotycząca RODO stanowiąca integralną część ogłoszenia (załącznik do ogłoszenia).

Stanowisko pracy

Stanowisko urzędnicze ds. kontroli w Zespole Kontroli

Kategoria oferty

Praktyka

Aplikuj

kancelaria@wup-krakow.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online