Stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii ogólnej

Obsługa klienta
Kraków
Dodane 1 rok dni temu

Opis oferty

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko ds. obsługi kancelarii ogólnej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za wieloletnią pracę, nagrodę jubileuszową
 • elastyczny czas pracy (ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00 a 9:00, w okresie letnim 6:00 a 9:00)
 • możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników
 • benefity (m. in. dofinansowanie do wydarzeń kulturalno-oświatowych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą”)
 • miejsce pracy zlokalizowane w dobrze skomunikowanym punkcie miasta
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego, szkolenia wewnętrzne
 • możliwość angażowania się w wiele ciekawych inicjatyw społecznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Przyjmowanie, ewidencjowanie pism w systemie elektronicznym i dystrybucja poczty przychodzącej i wychodzącej z Urzędu.
 • Zapewnienie usług związanych z realizacją zadań kancelarii.
 • Prowadzenie składu chronologicznego.

Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260)
 • wykształcenie minimum średnie
 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • wiedza dotycząca:

–        zasad obiegu dokumentów w zakresie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwizacji dokumentów

–        prawa pocztowego

–        ustawy o ochronie danych osobowych i RODO

–        zadań realizowanych przez WUP

–        planowania, organizacji czasu pracy

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) w stopniu dobrym
 • umiejętność planowania i organizacji własnej pracy, samodzielność
 • odpowiedzialność za efekty działań całego urzędu
 • terminowość, rzetelność i jakość w działaniu
 • zdolności komunikacji
 • umiejętność współpracy w zespole.

Mile widziane:

 • kurs kancelaryjny I lub II stopnia
 • doświadczenie na stanowisku zajmującym się obsługą przesyłek, archiwizacją dokumentacji
 • wiedza dotycząca: ustawy o pracownikach samorządowych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane curriculum vitae (CV),
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane oświadczenia kandydata ubiegającego się o pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie (zgodnie z załączonym wzorem)
 • podpisana informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w WUP dotycząca ochrony danych osobowych (zgodnie z załączonym wzorem)
 • kserokopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy, jeżeli jest to kolejne zatrudnienie lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski

Prosimy o podpisanie wszystkich wskazanych do podpisu dokumentów aplikacyjnych i zaznaczenie nazwy stanowiska, na które Państwo aplikujecie i na które aktualnie prowadzony jest nabór.

Aplikacje niekompletne lub niezawierające wymaganych podpisów nie zostaną rozpatrzone.

Forma i miejsce składania dokumentów:

•   pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579),

•   za pośrednictwem portalu ePUAP – w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać “Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie”, aby załączyć dokumenty należy przejść następującą ścieżkę: Sprawy ogólne – Pisma do Urzędu – Pismo ogólne do podmiotu publicznego – Załatw sprawę),

•   pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

Termin składania dokumentów:  do 25 maja 2020 r.  (liczy się data wpływu)

Integralną część ogłoszenia stanowią pozostałe informacje (załącznik do ogłoszenia).

 

Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, aplikacje wysłane w odpowiedzi na nabór zgodne z ogłoszeniem, zostaną komisyjnie zniszczone. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów.

Stanowisko pracy

Stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii ogólnej

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

kancelaria@wup-krakow.pl
https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie,a,1764065,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-obslugi-kancelarii-ogolnej.html

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online