Stanowisko urzędnicze ds. organizacji i zarządzania

Administracja
Kraków
Dodane 3 miesiące dni temu

Opis oferty

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko ds. organizacji i zarządzania w Zespole Organizacyjnym

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony do 31.10.2019 r. z możliwością przedłużenia

 

1.   Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za wieloletnią pracę, nagrodę jubileuszową;
 • elastyczny czas pracy (ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy  godziną 7:00 a 9:00, w okresie letnim 6:00 a 9:00);
 • możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
 • benefity (m. in. dofinansowanie do wydarzeń kulturalno-oświatowych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, ubezpieczeń grupowych, dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą”);
 • atrakcyjną lokalizację pracy, miejsce pracy jest zlokalizowane w dobrze skomunikowanym punkcie miasta;
 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego, szkolenia wewnętrzne;
 • możliwość angażowania się w wiele inicjatyw (np. akcje pomocy świątecznej, wsparcie schronisk dla zwierząt, mastercheff).

 2.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przeprowadzanie okresowych analiz organizacji pracy w WUP oraz przedstawianie propozycji rozwiązań usprawniających funkcjonowanie WUP;
 • aktualizowanie regulacji odnoszących się do organizacji urzędu, w tym Regulaminu organizacyjnego WUP;
 • monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w WUP;
 • koordynowanie działań związanych z przeprowadzeniem samooceny systemu kontroli zarządczej;
 • koordynowanie i obsługa prac Grupy ds. Kontroli Zarządczej;
 • opracowanie i aktualizacja systemu integracji poziomów zarządzania (strategia WUP, zadania budżetowe i procesy);
 • współudział w weryfikacji poprawności ustalania celów strategicznych i operacyjnych wraz ze wskaźnikami;
 • koordynowanie prac w zakresie przygotowania identyfikacji, analizy i oceny ryzyka w WUP oraz weryfikacja sporządzonych analiz i ocen ryzyka;
 • koordynowanie prac dotyczących aktualizacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • koordynowanie prac związanych z realizacją Polityki przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych;
 • koordynowanie prac w zakresie aktualizacji i rozwoju systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie;
 • szkolenia pracowników w zakresie systemów zarządzania;
 • proponowanie działań mających na celu doskonalenie systemów zarządczych;
 • cykliczne opracowywanie raportów, analiz dotyczących zadań realizowanych na stanowisku.

3.   Wymagania niezbędne:

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260);
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego;
 • wiedza dotycząca:

       – kodeksu postępowania administracyjnego;

       – ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

       – ustawy o pracownikach samorządowych;

       – ustawy o samorządzie województwa;

       – ustawy o finansach publicznych;

       – metod zarządzania i planowania pracy w organizacji;

       – kontroli zarządczej;

       – zasad funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego i podstawowych dokumentów regulujących jego funkcjonowanie;

 • umiejętności: obsługa pakietu office (Word, Excel, PowerPoint) w stopniu dobrym;
 • kompetencje: rzetelność i jakość, komunikacja, komunikacja pisemna, odpowiedzialność za efekty działań całego urzędu, planowanie i organizacja pracy własnej, myślenie strategiczne;
 • cechy osobowości: terminowość, samodzielność, konsekwencja, wnikliwość.

4.   Wymagania dodatkowe:

 • pożądane wykształcenie wyższe o kierunkach: organizacja i zarządzanie, prawo, administracja publiczna, audyt wewnętrzny, ekonomia;
 • pożądane doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej;
 • pożądana wiedza dotycząca: zasad zarządzania ryzykiem, polityki bezpieczeństwa informacji, zasad zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym;
 • pożądana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

5.   Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny,
 • podpisane curriculum vitae (CV),
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem),
 • podpisane oświadczenia kandydata ubiegającego się o pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (zgodnie z załączonym wzorem),
 • kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy, jeżeli jest to kolejne zatrudnienie lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe lub staż pracy,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty aplikacyjne muszą wskazywać nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór oraz być kompletne i podpisane.

6.   Określenie formy, miejsca i terminu składania dokumentów.

 • w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (Kancelaria – I piętro, pok. 105) lub
 • pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579),
 • za pośrednictwem portalu ePUAP – w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać “Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie”)
 • pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

w terminie do dnia 22 lipca 2019 r(liczy się data wpływu).

Stanowisko pracy

Stanowisko ds. organizacji i zarządzania w Zespole Organizacyjnym

 

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

Renata Wcisło
+48 12 619 85 24
rwcislo@wup-krakow.pl
https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie,a,1633481,ogloszenie-o-naborze-na-wolne-stanowisko-urzednicze-ds-organizacji-i-zarzadzania.html

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online