Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i umów

Wojewódzki Urząd Pracy

Sektor publiczny
Kraków
Dodane 12 miesięcy dni temu

Opis oferty

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, ogłasza nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych i umów w Zespole Zamówień Publicznych i Umów

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

1. Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• atrakcyjne wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa
• elastyczny czas pracy (ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00 a 9:00, w okresie letnim 6:00 a 9:00)
• możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników
• benefity (m. in. dofinansowanie do wydarzeń kulturalno-oświatowych oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, ubezpieczeń grupowych, dofinansowanie do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą”)
• atrakcyjną lokalizację pracy, miejsce pracy jest zlokalizowane w dobrze skomunikowanym punkcie miasta
• przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego oraz szkolenia wewnętrzne
• możliwość angażowania się w wiele ciekawych inicjatyw społecznych.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• sporządzanie i aktualizowanie planu zamówień publicznych, planu postępowań oraz zmian planu na podstawie cząstkowych planów zamówień zespołów
• przygotowanie sprawozdań dotyczących zamówień publicznych
• przygotowywanie postępowań i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 50 tys. zł
• wykonywanie zadań w ramach prac Komisji Przetargowych zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora WUP
• weryfikacja formalna wniosków dotyczących zamówień
• sporządzanie wzorów/projektów umów na podstawie wkładu merytorycznego przygotowanego przez komórki organizacyjne WUP
• wprowadzanie danych w tym do Biuletynu Informacji Publicznej WUP w zakresie zamówień publicznych, Bazy Konkurencyjności, Biuletynu Zamówień Publicznych, Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
• doradzanie i udzielanie informacji pracownikom WUP z zakresu stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz konsultowanie dokumentów dotyczących postępowań
• prowadzenie szkoleń wewnętrznych dla pracowników WUP z zakresu zamówień publicznych
• przygotowania informacji na temat zamówień realizowanych wspólnie z UMWM
• prowadzenie rejestrów zamówień publicznych, których wartość przekracza 50 tys. zł netto.

3. Wymagania niezbędne:
• spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260)
• wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia
• 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
• znajomość ustaw:
 – Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych
 – odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 – o finansach publicznych
• umiejętność interpretacji i analizy aktów prawnych
• umiejętność analitycznego myślenia
• umiejętność planowania i organizowania własnej pracy
• umiejętność komunikacji i pracy w zespole
• dokładność, rzetelność i samodzielność
• odporność na manipulację i wpływy
• bardzo dobra obsługa pakietu MS Office
• asertywność i stanowczość
• odpowiedzialność za efekty powierzonych zadań.

4. Mile widziane:
• wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, ekonomia
• studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
• doświadczenie zawodowe w obsłudze formalnej postępowań po stronie zamawiającego
• umiejętność prowadzenia warsztatów/szkoleń
• wiedza dotycząca wytycznych obowiązujących w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych przez WUP
• komunikatywna znajomość języka angielskiego lub innego.

5. Wymagane dokumenty:
• podpisany list motywacyjny
• podpisane curriculum vitae (CV)
• podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zgodnie z załączonym wzorem)
• podpisane oświadczenia kandydata ubiegającego się o pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w tym dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (zgodnie z załączonym wzorem)
• kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie
• kserokopia świadectw pracy, jeżeli jest to kolejne zatrudnienie lub innych dokumentów potwierdzających wymagane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe lub staż pracy
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
• kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.
Dokumenty aplikacyjne muszą wskazywać nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór oraz być kompletne i podpisane.

6. Określenie formy, miejsca i terminu składania dokumentów:
• w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (Kancelaria – I piętro, pok. 105) lub
• pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579),
• za pośrednictwem portalu ePUAP – w przypadku posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (w wyszukiwarce należy wpisać “Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie”),
• pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

w terminie do dnia 14 luty 2020 r. (liczy się data wpływu)

7. Pozostałe informacje stanowiące integralną część ogłoszenia (załącznik do ogłoszenia).

8. Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są komisyjnie niszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru. Po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, aplikacje wysłane w odpowiedzi na nabór zgodne z ogłoszeniem, zostaną komisyjnie zniszczone. W tym czasie Kandydaci mogą dokonywać odbioru dokumentów.

Klauzula informacyjna dotycząca RODO stanowiąca integralną część ogłoszenia (załącznik do ogłoszenia).

Stanowisko pracy

Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i umów

Kategoria oferty

Praca

Aplikuj

kancelaria@wup-krakow.pl

Cechy oferty pracy

StanowiskoPraca

Aplikuj online