Regulamin Karty Absolwenta WSEI

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji Programu Klubu Absolwenta WSEI w części dotyczącej „Karty Absolwenta WSEI”, zwanej dalej „kartą”.
 2. Organizatorem i koordynatorem Programu, jak również działalności związanej z wydawaną w ramach niego kartą, jest Biuro Karier i Współpracy Międzynarodwej, mieszczące się w Krakowie przy ul. Św. Filipa 17, działające w strukturze oraz w imieniu WSEI z siedzibą w Krakowie, 30-001, ul. Św. Filipa 17, (zwane dalej „Organizatorem”).
 3. Karta Absolwenta WSEI służy do identyfikacji uczestników Programu Klub Absolwenta WSEI (zwanych dalej „Uczestnikami”), którzy mogą korzystać z uprawnień i przywilejów w ramach specjalnie przygotowanej dla nich oferty.
 4. Karta wydawana jest bezpłatnie i na czas nieokreślony absolwentom WSEI w Krakowie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny z trzymiesięcznym okresem uprzedzenia. W takim przypadku informacja o zakończeniu programu umieszczona zostanie na stronie internetowej www.biurokarier.wsei.edu.pl oraz przesłana mailem w newsletterze do uczestników Programu, zaś wszystkie wydane karty rabatowe po tym okresie ulegną unieważnieniu. 

II. Uczestnicy Programu Klubu Absolwenta WSEI oraz zasady wydawania karty

 1. Karta wydawana jest wyłącznie absolwentom WSEI (wszystkich typów, kierunków oraz roczników studiów).
 2. Jednostką uprawnioną do wydawania Karty na wniosek absolwenta jest Biuro Karier i Współpracy Międzynarodowej, zwane dalej „BK”.
 3. W celu otrzymania karty absolwent przystępujący do Programu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie https://www.wsei.edu.pl/przystapienie-do-klubu-absolwenta
 4. Osoba przystępująca do Programu zobowiązana jest do potwierdzenia prawdziwości danych podanych w formularzu poprzez stosowne oświadczenie składane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 5. Wypełnienie i złożenie wniosku o wydanie karty jest równoznaczne z akceptacją jej regulaminu.
 6. Karta może zostać odebrana w Biurze Karier WSEI (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00 Kraków, ul. św. Filipa 17). Karta wydawana jest po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i można ją odebrać po upływie 21 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza na stronie internetowej.
 7. Uczestnik Programu w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie, składając pisemną rezygnację, która wiąże się z koniecznością zwrotu Karty. Z chwilą wystąpienia z Programu wszelkie dane osobowe dotyczące uczestnika zostaną usunięte z bazy danych prowadzonej przez Biuro Karier w celu realizacji ww. programu.
 8. W przypadku zgubienia karty, należy o tym fakcie poinformować pracownika Biura Karier WSEI za pośrednictwem poczty elektronicznej: biurokarier@wseiedu.pl.
 9. Uczestnik Programu może ubiegać się o wydanie nowej karty o nowym numerze, po wniesieniu opłaty w wysokości 25 zł, w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży karty.

III. Ochrona danych osobowych uczestników Programu Klubu Absolwenta WSEI

 1. Przystępując do Programu Uczestnik zostaje poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym przez WSEI w Krakowie dla celów związanych z realizacją Programu Klub Absolwenta, w tym prowadzenia ewidencji Uczestników, a także w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych we wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym celach jest dobrowolne, chociaż w przypadku części zgód konieczne dla przystąpienia do Programu.
 2. Uczestnik Programu zostaje również poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i ofertach WSEI, skierowanych do Uczestników Programu, na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefon. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wskazanych urządzeń telekomunikacyjnych jest dobrowolne, chociaż konieczne dla otrzymywanie informacji o ofertach związanych z realizacją Programu drogą elektroniczną lub np. za pomocą sms-a.
 3. Dane osobowe Uczestników Programu gromadzone są w elektronicznej Bazie uczestników Programu Klub Absolwenta, zwanej dalej „Bazą”. Zakres danych przechowywanych w Bazie jest zgodny z zakresem danych zgromadzonych za pomocą Formularza.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu, zgromadzonych w bazie jest WSEI w Krakowie przy ul. Św. Filipa 17, 30-001 Kraków. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod tym adresem e-mail: biurokarier@wsei.edu.pl
 5. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez nich zgodę, w granicach, w jakich Uczestnicy wyrazili tę zgodę.
 6. WSEI będzie wykorzystywała zgromadzone w Bazie dane osobowe do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie WSEI może wykorzystywać dane Uczestników jedynie w celu zabezpieczenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Programie, aż do czasu ich wygaśnięcia lub w innych celach i przez czas przewidziany przepisami prawa.
 7. Prawo do przetwarzania i publikowania danych osobowych Uczestników zgromadzonych w bazie ma wyłącznie WSEI w Krakowie, która zobowiązuje się zabezpieczać przedmiotowe dane zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnego, w szczególności regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. WSEI zobowiązuje się nie udostępniać tych danych innym podmiotom oraz oświadcza, że nie będą one przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 9. Dane teleadresowe Absolwentów, znajdujące się w bazie, mogą być udostępniane innym Uczestnikom Programu wyłącznie za zgodą osób, których one dotyczą.
 10. Każdy Uczestnik Programu ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z Bazy, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
 11. Każdy Uczestnik ma również prawo do wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 12. Każdy Uczestnik ma ponadto prawo do wycofania zgody, na podstawie której jego dane osobowe są wykorzystywane przez WSEI, w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

IV. Założenia i zasady dotyczące  Karty Absolwenta WSEI

 1. Wizualizacja karty ma charakter zmienny.
 2. Karta uprawnia posiadacza do korzystania ze specjalnie przygotowanej dla absolwentów oferty WSEI oraz ze zniżek i rabatów udzielanych przy zakupie towarów i usług w firmach i instytucjach współpracujących z Programem, zwanych Partnerami Programu, na mocy umów zawartych z WSEI.
 3. Aktualne zestawienie zniżek i rabatów na usługi i produkty oferowane uczestnikom Programu Klubu Absolwenta oraz lista aktywnych Partnerów znajduje się na stronie internetowej: biurokarier.wsei.edu.pl.
 4. Oferta dla absolwentów (w tym wykaz zniżek i ich wysokość) oraz lista firm współpracujących z WSEI w ramach Programu Klub Absolwenta mogą ulec zmianie.
 5. W przypadku wycofania się Partnera z Programu, wcześniej uznawane w nim rabaty mogą być anulowane, przy czym organizator Programu jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie uczestników we właściwym miejscu w portalu internetowym Programu oraz ma obowiązek niezwłocznie usunąć Partnera z listy Partnerów Programu.

V. Postanowienia końcowe

 1. WSEI w Krakowie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie jego trwania oraz zobowiązuje się niezwłocznie informować o tym fakcie na stronie internetowej ttps://biurokarier.wsei.edu.pl
 2. Wszelkie spory wynikające z używania karty rozstrzygane będą przez koordynatora Programu, będącego pracownikiem Biura Karier WSEI
 3. Wszelkie uwagi, wnioski związane z realizacją Programu Klub Absolwenta WSEI oraz funkcjonowaniem karty można zgłaszać na adres: biurokarier@wsei.edu.pl