Regulamin Klubu Absolwenta

Regulamin Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady organizacji Klubu Absolwenta Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, zwanego dalej Klubem Absolwentów.

Misja

Misją Klubu Absolwenta WSEI, jest integracja środowiska absolwentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie .

Cele

Klub Absolwenta realizuje swoją misję poprzez następujące cele:

 1. Utrzymanie koleżeńskich więzi absolwentów oraz ich kontaktu z uczelnią.
 2. Propagowanie możliwości kontynuacji nauki i podnoszenia kompetencji poprzez studia podyplomowe, kursy językowe, szkolenia.
 3. Promowanie absolwentów poprzez możliwość udziału w konferencjach naukowych i prezentowania swojego dorobku w wydawnictwach uczelni.
 4. Promowanie działań Klubu Absolwenta i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Organizacja

 1. Klub działa przy Biurze Karier i Analiz Rynku Pracy WSEI.
 2. Członkowstwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne, służy aktywizacji i utrzymaniu środowiska Absolwentów WSEI .
 3. Członkami Klubu mogą być absolwenci studiów licencjackich oraz podyplomowych.
 4. Działania Klubu są kształtowane przez członków Rady Klubu.
 5. Klub jest otwarty na wszystkie inicjatywy i funkcjonuje na zasadach właściwych dla społeczności akademickiej.
 6. W realizacji celów Klub Absolwenta współpracuje z innymi jednostkami Uczelni.
 7. Warunkiem członkowstwa jest wypełnienie Formularza przystąpienia do Klubu zamieszczonego na stronie Internetowej Klubu Absolwenta.
 8. Złożenie deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Przywileje

Status członka Klubu wiąże się z uzyskaniem następujących przywilejów:

 1. Otrzymywanie pocztą elektroniczną newslettera z informacjami od Klubu,
 2. Szansa kontynuacji nauki na Studiach Podyplomowych prowadzonych w WSEI na preferencyjnych warunkach,
 3. Podnoszenie swoich kompetencji przez udział w kursach językowych organizowanych przez Studium Języków Obcych na preferencyjnych warunkach,
 4. Udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach prowadzonych przez Uczelnię,
 5. Prezentowanie swojego dorobku naukowego w wydawnictwach Uczelni,
 6. Możliwość korzystania z księgozbioru Uczelni,
 7. Składanie propozycji i realizacji projektów integrujących środowisko absolwentów,
 8. Możliwość wymiany doświadczeń i wsparcia pomiędzy członkami Klubu
 9. Możliwość korzystania ze zniżek oferowanych przez Partnerów Klubu Absolwenta po otrzymaniu Karty Absolwenta.

Rada Klubu Absolwenta

 1. Rada Klubu Absolwenta zostaje powołana spośród członków Klubu
 2. Udział w Radzie jest dobrowolny.
 3. Rada składa się z 5 do 10 przedstawicieli Absolwentów.
 4. Rada wybiera wśród swoich członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika dysponującego środkami finansowymi Klubu.
 5. Do zadań Rady należy:
  – Inicjowanie nowych projektów i przedsięwzięć.
  – Współpraca z Kierownikiem Biura Karier i Współpracy Międzynarodowej oraz innymi jednostkami Uczelni.

Ochrona danych osobowych

 1. Przystępując do Klubu Absolwenta zostaje poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym przez WSEI w Krakowie dla celów związanych z realizacją Programu Klub Absolwenta, w tym prowadzenia ewidencji Uczestników, a także w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych we wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym celach jest dobrowolne, chociaż w przypadku części zgód konieczne dla przystąpienia do Programu.
 2. Uczestnik Programu zostaje również poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i ofertach WSEI, skierowanych do Uczestników Programu, na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefon. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wskazanych urządzeń telekomunikacyjnych jest dobrowolne, chociaż konieczne dla otrzymywanie informacji o ofertach związanych z realizacją Programu drogą elektroniczną lub np. za pomocą sms-a.
 3. Dane osobowe Uczestników Programu gromadzone są w elektronicznej Bazie uczestników Programu Klub Absolwenta, zwanej dalej „Bazą”. Zakres danych przechowywanych w Bazie jest zgodny z zakresem danych zgromadzonych za pomocą Formularza.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu, zgromadzonych w bazie jest WSEI w Krakowie przy ul. Św. Filipa 17, 30-001 Kraków. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod tym adresem e-mail: biurokarier@wsei.edu.pl
 5. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez nich zgodę, w granicach, w jakich Uczestnicy wyrazili tę zgodę.
 6. WSEI będzie wykorzystywała zgromadzone w Bazie dane osobowe do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie WSEI może wykorzystywać dane Uczestników jedynie w celu zabezpieczenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Programie, aż do czasu ich wygaśnięcia lub w innych celach i przez czas przewidziany przepisami prawa.
 7. Prawo do przetwarzania i publikowania danych osobowych Uczestników zgromadzonych w bazie ma wyłącznie WSEI w Krakowie, która zobowiązuje się zabezpieczać przedmiotowe dane zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnego, w szczególności regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. WSEI zobowiązuje się nie udostępniać tych danych innym podmiotom oraz oświadcza, że nie będą one przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 9. Dane teleadresowe Absolwentów, znajdujące się w bazie, mogą być udostępniane innym Uczestnikom Programu wyłącznie za zgodą osób, których one dotyczą.
 10. Każdy Uczestnik Programu ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z Bazy, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
 11. Każdy Uczestnik ma również prawo do wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 12. Każdy Uczestnik ma ponadto prawo do wycofania zgody, na podstawie której jego dane osobowe są wykorzystywane przez WSEI, w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Regulaminu Klubu może nastąpić na mocy uchwały Rady Klubu, powziętej większością głosów.
 2. Rozwiązanie Klubu następuje na mocy uchwały Rady Klubu.
 3. Niniejszy Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Klubu.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dostępne na stronach internetowych Klubu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie wraz z powołaniem Klubu Absolwenta.