Regulamin konkursu WSEI STARS

Regulamin konkursu WSEI STARS

Regulamin konkursu „WSEI STARS”

§ 1 CEL KONKURSU

1. Konkurs „WSEI STARS”, zwany dalej Konkursem, skierowany jest do absolwentów WSEI, zwanej dalej Uczelnią.
2. Konkurs ma na celu promowanie absolwentów Uczelni Łazarskiego, którzy osiągnęli sukces na różnych płaszczyznach życia zawodowego lub osobistego.

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest WSEI, zwana dalej Organizatorem.

§ 3 CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Nabór kandydatów następuje w trybie ciągłym.
2. W w/w terminie nadsyłane są kandydatury na laureatów Konkursu.

§ 4 UCZESTNICY

Do Konkursu można zgłaszać tylko osoby, które ukończyły Uczelnię i uzyskały tytuł:

  1. Licencjata
  2. Absolwenci studiów podyplomowych i Uczelni, zwani dalej Absolwentami
  3. Studenci WSEI

§ 5 ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

1. Do konkursu mogą być zgłoszone kandydatury przez:
1) przedstawicieli kadry dydaktycznej Uczelni,
2) przedstawicieli absolwentów Uczelni,
3) pracowników Uczelni,
4) przedstawicieli Klubu Absolwenta Uczelni,
5) studenta/absolwenta zgłaszającego swoją kandydaturę,
6) inne osoby posiadające informacje na temat osiągnięć danego kandydata.

2. Kandydatury mogą być zgłaszane poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronach Organizatora pod adresem internetowym: https://biurokarier.wsei.edu.pl/wsei-stars/

§ 6 KAPITUŁA KONKURU

1. Nad przebiegiem konkursu czuwa uczelniana Kapituła Konkursu, zwana dalej Kapitułą.

2. W skład Kapituły wchodzą:

1) Rektor,
2) Kanclerz Uczelni,
3) Kierownik Parku Technologicznego,
4) Kierownik Szkoły Programowania
5) Kierownik Biura Karier,
6) Przedstawiciel Działu Marketingu

3. Głosowanie i ocena kandydatów odbywa się większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Kapituły.
4. W sytuacjach spornych głos decydujący ma Rektor Uczelni.
5. Spośród nadesłanych kandydatur Kapituła do 31 grudnia danego roku akademickiego wybiera nie więcej niż siedmiu laureatów.
6. Wyniki głosowania zostają podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Uczelni
7. Uroczyste wręczenie nagród następuje podczas specjalnie zorganizowanej Gali.

§ 7 NAGRODY

1. Laureatom przysługuje prawo posługiwania się tytułem „WSEI STARS”.
2. Nagrodami w konkursie są statuetki wykonane według projektu przyjętego przez Kapitułę.
3. Laureatom wręczany jest także dyplom okolicznościowy, którego projekt przyjęła Kapituła.
4. Kapituła może zadecydować o przyznaniu dodatkowej nagrody.

§ 8 DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) WSEI informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WSEI z siedzibą przy ul. Św. Filipa 17, kod pocztowy 30-001 Kraków.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. przeprowadzenia konkursu „WSEI STARS”, wyłonienia i ogłoszenia laureatów,
2. jeżeli wyrazi Pani/Pan z zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z promocją konkursu „WSEI STARS”, promocji oferty edukacyjnej Uczelni lub w celach marketingowych, to Pani/Pana dane będą przetwarzane w wyłącznie w tym celu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez Administratora w celu:

1. organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet,
2. realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy z dnia 16 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. r. nr 144 poz. 1204 z pózn. zm).

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:

1. przez okres niezbędny dla realizacji konkursu WSEI STARS,
2. w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu produktów własnych na podstawie uzasadnionego interesu – do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
3. w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzania – do czasu odwołania zgody,

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty, którym Administrator powierzył lub zlecił ich przetwarzanie.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku wyrażenia zgody na ich przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością udziału w konkursie „WSEI STARS”.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić na mocy uchwały Kapituły, powziętej większością głosów.
3. Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące Organizatora rozstrzyga Uczelnia. 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2018 r.