Studenckie praktyki zawodowe – spotkanie informacyjne

Biuro Karier WSEI zaprasza studentów II roku studiów niestacjonarnych i stacjonarnych na spotkanie informacyjne w sprawie praktyk zawodowych:

10.01.2024 r. godz. 19:00
Spotkanie online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGRiMDJhYmUtZDBlYS00MjMwLTlhZTEtNzE2MGJhMmZhZmI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7ed644a-d1b3-4946-85f9-30a3380c2618%22%2c%22Oid%22%3a%22aa9c9ec0-5efb-4346-913f-ed8aee1064a7%22%7d

Na spotkaniu zostanie omówiona kwestia organizacyjna i techniczna praktyk zawodowych.

Poprzedni wpis
Ile zarabia UX Designer?
Następny wpis
Global Early Talent Program
Aktualności
Udostępnij